Search Icon

Huling Na-update: Mayo 2023

English | Spanish (Mexico) | French (Canada) | Portuguese (Brazil)

 1. INTRODUKSYON AT MGA PANGKALAHATANG TUNTUNIN
  PAKIBASANG MABUTI ANG MGA TUNTUNING ITO. LEGAL NA NAIPATUTUPAD ANG KASUNDUANG ITO.

  1. Sa pag-click para tanggapin ang mga tuntuning ito sa paggamit, o sa pag-access o paggamit ng anumang produkto o serbisyo sa pag-verify ng dokumento (“DocV” o “The DocV Services”) na ibinibigay ng Socure, Inc. (“Socure,” “kami,” “tayo,” o “amin”), sa pamamagitan ng negosyo na nagadala sa iyo sa amin nang direkta o di-direkta, kinukumpirma mo na nabasa, naunawaan at tinanggap, at sumasang-ayon na legal na mapailalim, sa mga tuntuning ito ng paggamit, kabilang ang anumang mga patakarang tinukoy rito (sama-sama bilang, ang “Mga Tuntunin”), kabilang ang kasunduan sa arbitration at waiver sa class action na itinakda rito.

  2. NOTICE NG KASUNDUAN SA ARBITRATION AT WAIVER SA CLASS ACTION: KINABIBILANGAN ANG MGA TUNTUNING ITO NG BINDING NA ARBITRATION CLAUSE AT WAIVER SA CLASS ACTION, NA ITINAKDA SA IBABA, NA NAKAKAAPEKTO SA MGA KARAPATAN MO PARA AYUSIN ANG ANUMANG MGA DI-PAGKAKAUNAWAAN SA SOCURE.

  3. Bumalik dito pana-panahon dahil posibleng magbago ang Mga Tuntunin, at sumasang-ayon kang mapailalim sa bersyon ng Mga Tuntunin sa petsa ng paggamit mo sa DocV.

  4. TANDAAN: Hindi ka awtorisadong gamitin ang DocV kung hindi ka sasang-ayon sa Mga Tuntuning ito.

 2. LAYUNIN AT PROSESO NG DOCV

  1. Layunin. Ang layunin ng DocV ay para i-verify ang pagkakakilanlan mo at mahadlangan ang panloloko. Kakailanganin mong magkaroon ng identification document (“ID”), tulad ng driver’s license o passport, para makumpleto ang proseso.

  2. Proseso, Ipa-prompt kang kumuha ng litrato ng iyong ID at, sa ilang pagkakataon, isang litrato ng sarili mo (isang “selfie”). Bilang service provider, kukuha ang Socure ng impormasyon mula sa iyong ID at selfie (kung saan naaangkop) —kabilang ang, pero hindi limitado sa: ID number (hal. numero ng driver’s license o passport), PDF417 o iba pang barcode at machine-readable na zone information, at anumang nauugnay na metadata at mga biometric identifier tulad ng iyong facial geometry. Ginagamit ng Socure ang iyong input na impormasyon at ang impormasyong kinukuha namin para masuri ang pagiging valid ng iyong ID at ang panganib ng iyong pagkakakilanlan, gayundin para mapahusay at ma-develop ang mga produkto at serbisyo namin.

 3. PRIVACY
  Mahalaga sa amin ang privacy mo. Pakibasa ang aming Pahayag sa Privacy ng Mga Produkto at Serbisyo (“Pahayag sa Privacy”), na matatagpuan dito, para maunawaan ang aming mga kasanayan sa data ang mga karapatan mo. Hindi ka awtorisadong gamitin ang DocV kung hindi ka sumasang-ayon sa anumang bahagi ng Pahayag sa Privacy.

 4. SINO ANG PUWEDENG GUMAMIT SA DOCV

  1. Isang business-to-business entity ang Socure, at ang mga customer namin ang tumutukoy kung sino ang makikipag-interact sa DocV.

  2. Hindi tinutukoy ng Socure ang pagiging kwalipikado para sa anumang mga produkto o serbisyo. Gayunpman,

   1. Dapat na hindi ka bababa sa 18 taong gulang, o kaya ay legal na sapat na may gulang para pumasok sa binding na kontrata sa iyong hurisdiksyon (hal. estado o bansa), para gamitin ang DocV.

   2. Kung nasa pagitan ka ng 13 at 17 taong gulang, dapat na may hayagang pagpayag ka at pahintulot mula sa magulang mo o legal guardian bago gamitin ang DocV at sumang-ayon na gagamitin mo lang ang DocV sa ilalim ng direktang patnubay ng iyong magulang o legal guardian. Kung nasa pagitan ka ng 13 at 17 taong gulang, ang anumang pagtukoy sa iyo rito ay uunawain na kabilang ka at ang magulang o legal guardian mo na kinukumpirma nilang nabasa, nauunawaan at tinanggap, at sumang-ayon na mapailalim sa Mga Tuntuning ito.

   3. HINDI KA AWTORISADONG GAMITIN ANG DOCV PARA SA ANUMANG LAYUNIN KUNG WALA KA PANG 13 TAONG GULANG.

  3. Hindi ka awtorisadong gamitin ang DocV kung ikaw ay:

   1. nasa bansa kung saan nagpapatupad ng embargo ang Pamahalaan ng United States (hal. ipinagbabawal ang palitan ng mga produkto at serbisyo);

   2. nasa bansang itinalaga ng Pamahalaan ng United States bilang bansa na “sumusuporta sa terorismo”;

   3. nasa listahan ng ipinagbabawal o pinaghihigpitang mga partido ng Pamahalaan ng United States, tulad ng listahan ng Specially Designated Nationals; o

   4. kasama sa anumang pandaigdigang watchlist, tulad ng listahan ng sanctions screening, na tumutukoy sa mga indibidwal na kilala o pinaghihinalaang mga terorista, money launderer, o manloloko.

 5. MGA IPINAGBABAWAL NA PAGGAMIT AT PAGGAWI

  1. Sumasang-ayon kang hindi i-scan o i-upload, o ipa-scan o ipa-kopya sa Socure, ang anumang badge, identification card, o iba pang dokumento ng pagkakakilanlan na na-isyu ng militar ng United States o alinman sa mga sangay nito, o ng anumang entity n pamahalaan na nagbabawal sa iyong gawin iyon.

  2. Sumasang-ayon kang hindi i-scan o i-upload sa DocV ang anumang litrato;

   1. ng sinumang hindi bahagi ng transaksyon; o

   2. nagsasama ng napakanakakatakot, malaswa, o mahalay na mga larawan, kabilang ang mga larawan ng hubad na katawan o bahagi ng katawan, ng sarili o ng ibang tao.

  3. Sumasang-ayon kang hindi gamitin ang DocV sa anumang paraan na:

   1. labag sa batas, iligal, mapanloko, o kaya naman ay likas na kriminal;

   2. hindi alinsunod o labag sa, o hindi pinahihintulutan ng, Mga Tuntuning ito;

   3. mapanirang-puri, nagbabanta, mapang-abuso, o nagdidiskrimina ng sinuman;

   4. mahalay, imoral, bastos, o nakakapanakit;

   5. lumalabag sa anumang intellectual property o iba pang mga karapatan ng sinuman;

   6. isinusulong, ipinapakita, pino-promote o tinutulungan ang anumang marahas o labag sa batas na pagkilos, tulad ng (halimbawa lang) human trafficking, sex trafficking, domestic na karahasan, child pornography, revenge pornography, o computer abuse o misuse.

  4. Sumasang-ayon kang hindi gamitin ang DocV:

   1. sa anumang paraan na puwedeng magbago, puminsala, mag-disable, magpahirap, sumira o mag-compromise sa mga system o produkto ng Socure;

   2. para isalin, i-reverse engineer, i-decompile, i-disassemble o gumawa ng derivative work mula sa anumang produkto o documentation ng Socure;

   3. sa anumang paraan na puwedeng humadlang sa paggamit ng iba sa DocV;

   4. para kopyahin, kolektahin o i-harvest ang anumang impormasyon o data mula sa DocV o Socure sa aming mga system;

   5. para kumuha ng impormasyon o content ng DocV sa pamamagitan ng data scraping, data extraction, o anumang iba pang paraan na hindi hayagang pinahihintuluitan sa pamamagitan ng nakasulat na pahintulot mula sa Socure;

   6. para subukang makakuha ng hindi pinahihintulutang access sa alinman sa mga produkto, serbisyo, platform o system ng Socure; o

   7. para subukang i-decipher ang anumang mga transmission sa o mula sa mga server na nagpapatakbo ng DocV.

  5. Sumasang-ayon kang hindi;

   1. ipa-rent, ipa-lease, ipa-sub-license, ipautang, ipamahagi, i-link, i-publish, ipakita o isalin ang DocV sa anumang paraan ;

   2. ibenta, i-resell, o i-exploit ang DocV sa kabuuan o bahagi nito (kabilang ang object at source code);

   3. labagin, lusutan, pag-aralan, o hadlangan ang anumang pagsubaybay, seguridad, pag-uulat, o authentication mechanism; o

   4. alisin ang anumang copyright, trademark o iba pang mga proprietary right na mga notice mula sa DocV.

 6. CONTENT NG THIRD PARTY

  1. Posibleng maglaman ang DocV ng mga link sa mga website ng third party o iba pang mga application (“Mga Site ng Third Party”) para bigyan ka ng mga partikular na serbisyo o functionality. Walang kontrol at panangutan ang Socure sa content ng anumang mag Site ng Third Party, Kaya naman, ang anumang mga Site ng Third Party ay inilalaan ng “as is” nang walang warranty, ipinapahayag o ipinapahiwatig, para sa impormasyong ibinigay sa mga ito.

  2. Dapat idirekta ang anumang mga tanong o reklamo tungkol sa mga Site ng Third Party sa operator ng mga site na iyon.

 7. LICENSE
  Sumasailalim sa Mga Tuntuning ito at ang Pahayag sa Privacy, binibigyan ka namin ng di-eksklusibo, di-naisasalin, non-sublicensable, personal, limitado, nare-revoke na licens para i-access at gamitin ang DocV tangi lang sa Payuning inilalarawan dito. Sumasang-ayon kang gagamitin mo ang DocV tangi lang sa pagsunod sa lahat ng angkop na batas. May karapatan ang Socure na i-revoke ang license na ito anumang oras, sa sariling pagpapasiya nito.

 8. MGA KARAPATAN SA INTELLECTUAL PROPERTY

  1. Kinikilala mo na;

   1. pag-aari ng Socure o ng mga licensor nito ang lahat ng karapatan sa intellectual property;

   2. ang mga karaptang ibinibigay rito ay licensed (hindi ibinenta) sa iyo; at

   3. wala kang karapatan sa DocV o sa content nito bukod sa karapatang gamitin ang DocV alinsunod sa mga Tuntuning ito.

  2. Proprietary sa Socure at/o sa mga customer nito ang lahat ng trademark, service mark, trade name, at logo. Walang anumang bagay na nasa Socure o DocV ang dapat ipagpalagay na nagbibigay, sa pamamagitan ng implication, estoppel, ng anumang license o karapatang gamitin ang anumang trademark na ipinapakita sa website na ito nang walang nakasulat na pahintulot ng Socure o ng mga customer nito, nang naaangkop.

 9. DISCLAIMER SA MGA WARRANTT
  IBINIBIGAY ANG MGA SERBISYO NG DOCV AT ANG LAHAT NG MATERYAL, IMPORMASYON, SOFTWARE AT CONTENT NA KASAMA SA DOCV NANG “AS IS” AT “BILANG AVAILABLE.” WALANG IBINIBIGAY NA ANUMANG URI NG WARRANTY ANG SOCURE AT ANG MGA DIREKTOR, OFFICER, EMPLEYADO, AGENT, KINATAWAN, LICENSOR, PROVIDER NA THIRD PARTY AT MGA AFFILIATES NITO, NANG HAYAGAN MAN O PAGPAPAHIWATIG, MAY KINALAMAN SA MERCHANTABILITY, TECHNICAL COMPATIBILITY, SATISFACTORY QUALITY O KARANASAN NG USER, KAANGKUPAN PARA SA PARTIKULAR NA LAYUNIN, O HINDI PAGLABAG NG DOCV. WALA KAMING IBINIBIGAY NA WARRANTY NA MAGIGING AVAILABLE ANG DOCV NANG WALANG PUTOL O WALANG ERROR, NA AAYUSIN ANG MGA DEPEKTO, O NA WALANG VIRUS O NAKAKASAMANG MGA COMPONENT ANG MGA SERBISYO O SERVER NG DOCV NA GINAGAWANG AVAILABLE NG DOCV. KARAGDAGAN PA, HINDI KAMI NAGBIBIGAY NG WARRANTY SA KALIDAD NG ANUMANG MGA PAG-SCAN NA GINAWA MO O MGA LITRATO NA KINUNAN MO HABANG GINAGAMIT ANG DOCV. WALA KAMING PANANAGUTAN PARA SA MGA PAG-BREACH SA PRIVACY NG SINUMANG INDIBIDWAL BILANG RESULTA NG MALING PAGGAMIT MO NG DOCV.

 10. LIMITASYON SA PANANAGUTAN

  1. SUMASANG-AYON KA NA IKAW ANG MAY PANANAGUTAN SA PAGGAMIT MO NG DOCV AT/O ANUMANG MGA SITE NG THIRD PARTY. NAUUNAWAAN MO PA AT SUMASANG-AYON KA NA WALANG PANANAGUTAN ANG SOCURE, DIREKTA O DI-DIREKTA, PARA SA IYONG ILIGAL, HINDI AWTORISADO, O MALING PAGGAMIT NG DOCV O NG IMPORMASYONG NAI-TRANSMIT, SINUBAYBAYAN, NAI-STORE O TINANGGAP GAMIT ANG DOCV.

  2. KUNG PIPILIN MONG I-ACCESS O GAMITIN ANG DOCV MULA SA O SA MGA LOKASYONG NASA LABAS NG UNITED STATES, IKAW ANG MAY PANANAGUTAN SA PAGTIYAK NA LEGAL ANG GINAGAWA MO SA BANSA O HURISDIKSYONG IYON.

  3. HINDI PINAHIHINTULUTAN NG SECURE ANG MGA CUSTOMER NAMIN NA GUMAWA NG PAGTUKOY SA PAGIGING KWALIPIKADO SA CREDIT, INSURANCE, PAMAMASUKAN, O IBA PANG PAGTUKOY SA PAGIGING KWALIPIKADO NA PINAGHIHIGPITAN NG FAIR CREDIT REPORTING ACT AT WALA ITONG PANANAGUTAN PARA SA ANUMANG MGA DESISYON O PAGKILOS NA GINAWA NG AMING MGA CUSTOMER MAY KAUGNAYAN SA IYONG PAGGAMIT NG DOCV.

  4. HANGGA’T PINAHIHINTULUTAN NG MGA ANGKOP NA BATAS, WALANG PANANAGUTAN ANG SOCURE SA IYO, PERSONAL MAN O HINDI, SA ANUMANG MGA PANGYAYARI SA ANUMANG SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, EXEMPLARY O MGA PUNITIVE DAMAGE, O PAGKALUGI, KAHIT PA PINAYUHAN KAMI SA POSIBILIDAD NG MGA GAYONG PINSALA. WALA KAMING PANANAGUTAN SA ANUMANG MGA PANGYAYARI PARA SA MGA PINSALA NA NAGMUMULA SA O NAUUGNAY SA ANUMANG PARAAN SA IYONG PAGGAMIT, KAWALANG KAKAYAHANG MAGAMIT, O ANG MGA RESULTA NG IYONG PAGGAMIT O KAWALANG KAKAYAHANG MAGAMIT ANG DOCV. PARTIKULAR MO RING KINIKILALA NA WALA KAMING PANANAGUTAN PARA SA MGA GASTOS O PINSALANG NAGMUMULA SA PRIBADO O PANGPAMAHALAANG LEGAL NA MGA PAGKILOS NA NAUUGNAY SA IYONG PAGGAMIT O KAWALANG KAKAYAHANG MAGAMIT ANG DOCV. HINDI KAILANMAN MANGYAYARI NA ANG MAXIMUM NA PINAGSAMA-SAMANG PANANAGUTAN NG SOCURE AY LALAMPAS SA ISANDAANG DOLYAR ($100).

 11. PAGBABAYAD-PINSALA

  1. Hanggat pinahihintulutan ng bast, sumasang-ayon kang magbayad-pinsala sa Socure para sa anumang mga claim, pagkilos, demand, pagkalugi, pananagutan, at gastos (kabilang ang mga legal na gastusin at iba pang mga gastos, tulad ng mga bayad sa abogado) na makatuwirang nagastos namin dahil sa paggamit mo sa DocV sa paglabag sa Mga Tuntuning ito.

  2. May karapatan ang Socure na pangunahan ang ekslusibong dipensa at kontrol ng anumang claim na ginawa ng third party may kaugnayan sa iyong paggamit ng DocV, at sumasang-ayon ka na makipagtulungan sa amin may kaugnayan sa gayong claim.

 12. PAGWAWAKAS

  1. Posibleng ihinto, i-suspend, o baguhin ng Socure ang DocV anumang oras nang walang abiso sa iyo at posibleng i-block, wakasan, o suspindehin ang iyong access sa DocV anumang oras nang walang abiso para sa anumang dahilan sa sariling pasiya nito, kahit pa patuloy na pinahihintulutan ang access sa iba.

  2. Sa pagwawakas o pagsuspinde sa iyong access sa DocV ng Socure:

   1. dapat kang huminto sa paggamit ng DocV kaagad-agad; at

   2. kaagad na magwawakas ang lahat ng karapatan at license na ibinigay sa iyo alinsunod sa Mga Tuntuning ito.

 13. MGA PANGYAYARING WALA KAMING KONTROL
  Hindi mananagot ang Socure para sa anumang pagkabigong gawin, o pagkaantala sa paggawa ng, anuman sa mga obligasyon namin sa ilalim ng Mga Tuntuning ito na sanhi ng anumang pagkilos o kaganapan na makatuwirang wala kaming kontro, kabilang ang anumang di-paggana ng pampubliko o pribadong mga netwrok ng telecommunication.

 14. IPINAPATUPAD NA BATAS
  Hangga’t pinahihintulutan ng mga angkop na batas, pinamamahalaan at pinakakahulugan ang Mga Tuntuning ito ng mga batas ng estado ng Delaware, United States, at pumapayag ka sa di-eksklusibong hurisdiksyon ng mga korte ng Delaware para sa anumang di-pagkakasunduan na hindi sumasailalim sa arbitration.

 15. KASUNDUAN SA ARBITRATION AT WAIVER SA CLASS ACTION
  PAKIBASANG MABUTI ANG SEKSYONG ITO DAHIL HINIHILING NITO NA IKAW AT ANG SOCURE AY MAGKASUNDONG AYUSIN ANG LAHAT NG MGA DI-PAGKAKASUNDO SA PAMAMAGITAN NG BINDING NA INDIVIDUAL ARBITRATION. NANGANGAHULUGAN ITO NA WINE-WAVE MO AT NG SOCURE ANG KARAPATANG MAGSAMPA NG DEMANDA O PAGLILITIS NG JURY AT WINE-WAIVE DIN ANG ANUMANG KARAPATAN PARA MAG-CLAIM SA ANUMANG CLASS, COLLECTIVE, O REPRESENTATIVE ACTION, MALIBAN KUNG IPINAGBABAWAL NG BATAS ANG GAYONG WAIVER.

  1. Hangga’t pinahihintulutan ng batas, ikaw at ang Socure ay nagkakasundo na ang lahat ng claim, isyu, at di-pagkakasundo na nagmumula o nauugnay sa Mga Tuntuning ito o sa Kasunduan sa Arbitration na ito (ang “Kasunduan) ay aayusin sa pamamagitan ng binding arbitration sa indibidwal na basehan, ngunit ikaw o ang Socure ay hindi nangangailangang mag-arbitrate ng anumang di-pagkakasundo kung saan ang alinmang partido ay humahanap ng injunction o iba pang equitable relief para sa ibinibintang na labag sa batas na paggamit ng mga copyright, trademark, trade name, logo, trade secret, patent o iba pang intelectual property.

  2. Sumasang-ayon ang mga partido na pamamahalaan ang Kasunduang ito ng mga batas ng Estado ng Delaware, na ipapatupad ng arbitrator ang batas ng estado ng Delaware sa lahat ng claim, isyu, o usaping di-napagkakasunduan. Halimbawa, pamamahalaan ng batas ng estado ng Delaware ang mga isyu ng pagpapatupad at pagbibigay kahulugan sa Mga Tuntunin at sa Kasunduang ito, gayundin ang pagiging posible sa arbitration ng anumang claim, isyu, o di-pagkakasundo.

  3. SA PAGPASOK SA KASUNDUANG ITO AT PAGSANG-AYON SA ARBITRATION, NAUUNAWAAN MO AT SUMASANG-AYON KA NA IKAW AT ANG SOCURE AY PAREHONG NAGWE-WAIVE SA KARAPATANG MAGHAIN NG DEMANDA AT KARAPATAN SA PAGLILITIS NG JURY. KARAGDAGAN PA, SUMASANG-AYON ANG MGA PARTIDO NA ANG ANUMAN AT LAHAT NG DI-PAGKAKASUNDO AY DAPAT IHARAP SA INDIBIDWAL NA KAKAYAHAN NG MGA PARTIDO AT HINDI DAPAT BILANG PLAINTIFF O CLASS MEMBER SA ANUMANGPURPORTED CLASS O IBANG COLLECTIVE O REPRESENTATIVE PROCEEDING. SUMASANG-AYON KA NA HAYAGAN AT MAY KABATIRAN MONG WINE-WAIVE ANG MGA KARAPATANG ITO.

  4. Para magsimula ng arbitration proceeding, magpadala ng liham na humihiling ng arbitration at inilalarawan ang iyong claim sa Socure, Inc., sa aming nakarehistrong agent, Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808..

  5. Isasagawa ang arbitration ng American Arbitration Association (AAA) sa harap ng iisang AAA arbitrator sa ilalim ng AAA Consumer Arbitration Rules (ang “Mga Alituntunin”), na available sa www.adr.org o sa pagtawag sa 1-800-778-7879. Pamamahalaan ng mga Alituntunin ang pagbabayad ng lahat ng mga bayarin at gastos sa pag-file, administration at arbitrator.

  6. Puwede mong piliing isagawa ang arbitration sa pamamagitan ng telepono, batay sa nakasulat na mga pagsusumite, o nang harapan sa bansang tinitirahan mo o sa ibang lokasyong napagkasunduan. Pinal ang desisyon ng arbitrator at hindi puwedeng iapela, at ang paghatol sa arbitration award ay puwedeng gawin sa anumang korteng may hurisdiksyon.

 16. SEVERABILITY
  Hiwalay na gumagana ang bawat kondisyon ng Mga Tuntuning ito. Kung sa anumang pagkakataon ay naging iligal, hindi valid, o hindi maipapatupad ang alinman sa mga probisyon ng Mga Tuntuning ito, ipapakahulugan pang mabuti ang probisyong iyon para maging legal, valid at naiapapatupad, o kaya, kung hindi ito posible, ipagpapalagay na inalis ang probisyong iyon. Anupaman, patuloy na ipapatupad ang ibang Mga Tuntunin nang buo at ganap.

 17. IBA PANG MAHAHALAGANG TUNTUNIN

  1. Posibleng ilipat ng Socure ang mga karapatan at obligasyon nito sa ilalim ng Mga Tuntuning ito sa ibang organisasyon, pero hindi ito makakaapekto sa mga karapatan mo o sa mga obligasyon mo sa ilalim ng Mga Tuntuning ito. Hindi mo puwedeng ilipat o i-assign ang mga karapatan o obligasyon mo sa ilalim ng Mga Tuntuning ito.

  2. Kung mabigo ang Socure na pilitin kang gawin ang alinman sa mga obligasyon mo sa ilalim ng Mga Tuntuning ito, o kung hindi namin ipapatupad ang mga karapatan namin laban sa iyo, o kung i-delay namin ang paggawa ng gayon, hindi iyon mangangahulugan na na-waive namin ang mga karapatan namin laban sa iyo at hindi ito mangangahulugan na hindi mo kailangang sumunod sa mga obligasyong iyon.

  3. Binubuo ng Mga Tuntuning ito ang buong kasunduan sa pagitan natin may kaugnayan sa iyong paggamit ng DocV. Hinihigitan ng gayong Mga Tuntunin ang lahat ng naunang mga pagkakaunawaan o kasunduan sa pagitan natin. Karagdagan pa, sa pagpaso sa Mga Tuntuning ito, hindi ka umasa at wala kang karapatan o remedyo may kaugnayan sa anumang pahayag, pagkakatawan, kasiguraduhan, o warranty maliban sa itinakda sa Mga Tuntuning iyon.

  4. Maliban hangga’t pinahihintulutan ng nangkop na batas, hindi puwedeng ipatupad ang Mga Tuntuning ito ng isang tao o entity na hindi bahagi ng Mga Tuntuning ito.

  5. Walang agency, partnership, joint venture o ugnayan sa pamamasukang nangyari bilang resulta ng Mga Tuntuning ito at sinuman sa atin ang may anumang awtoridad para i-bind ang isa sa anumang paraan.